Prolarnett logo

Vårt arbeid

Brukermedvirkning

proLAR Nett arbeider med brukermedvirkning som sin kjerneoppgave. Vi er en medlemsorganisasjon og vår hovedoppgave er å jobbe for et godt og trygt LAR tilbud. 

For å få til dette er brukerens opplevelser viktig!

Dine erfaringer, kunnskap og innsikt i hvordan tilbudet fungerer er viktig i vårt arbeid for å oppnå et bedre tjenestetilbud. 

No Data Found

Brukermedvirkning på ulike nivåer

Brukermedvirkning på individnivå er kort fortalt at brukers egne erfaringer inkluderes i behandling og tjenestetilbud.
Vi bistår medlemmer med å få frem sine synspunkter, bistår dersom det er behov for å klage og gir informasjon om muligheter og rettigheter i det offentlige. Vi deler gjerne egne erfaringer og tilbyr aktiviteter som er tilpasset våre medlemmer. 

Brukererfaringer bør inkluderes som kunnskap i utvikling av tilbud og tjenester. Det betyr at vi bruker kunnskapen og erfaringene vi får i møtet med våre medlemmer i ulike fora der tjenesteutvikling skjer. Det vanligste er å delta i arbeidsgrupper, prosjekter, brukerutvalg, seminarer, kurs og konferanser. ProLAR Nett etterstreber å være synlige på flere nivåer i ulike deler av tjenesteapparatet. Vi arbeider med kommuner, sykehus og ideellsektor i samarbeid med andre organisasjoner. Vi underviser også i ulike utdanningsløp og er med i politisk rådgivende organer.  

Vi er med på å medvirke på et mer overordnet nivå. Dette er knyttet til styrende organer som Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet, i arbeider under Statsforvaltere og i større regionalearbeid.
ProLAR Nett er med i Bruker ROP som er Helsedirektoratets bruker- og pårørende råd på rus og psykisk helse. 
Vi deltar med høringsinnspill på saker som er viktige for våre medlemmer.

Det er viktig for oss å påvirke politisk da dette legger premissene for vårt arbeid. Dog er vi ikke er en partipolitisk organisasjon. Vi inviterer likevel politikere til spesielle saker som omhandler oss. Vi deltar på ulike markeringer, innbyggerdialog, politiske prosesser og gir høringsinnspill til Helse- og omsorgsdepartementet. 

Vi gjennomfører våre egne nasjonale brukerundersøkelser, i tillegg deltar vi med brukererfaring inn i forskningsprosjekter. Det kan være via styringsgrupper og samarbeid, i arbeidsgrupper og referansegrupper, eller direkte inn i prosjektene med «bruker spør bruker metodikk. Se prosjekter vi deltar i HER.

Se våre Brukerundersøkelser 

Vi har kontakt med medlemmer både gjennom digitale medier som vår chatt på FB, telefon, på e-post, gjennom medlemsmøter, dialogdager, seminarer, via våre brukerstyrte hus i Bergen og Oslo og via våre øvrige aktiviteter.

Ansatte som jobber med brukermedvirkning hos oss, har alle egen erfaring som LAR pasienter.

Se våre aktiviteter her.