Prolarnett logo

Tannbehandling for pasienter med ruslidelser

Rettighetene til tannbehandling for personer med ruslidelser fremgår både av tannhelsetjenesteloven og av ulike budsjettvedtak fra Stortinget.

 

Pasienter med ruslidelser kan ha rett til nødvendig tannhelsehjelp som pasienter i gruppe C (eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie).

I tillegg har rusavhengige rett til nødvendig tannhelsehjelp fra den offentlige tannhelsetjenesten dersom de:

  • Er under legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
  • Mottar tjenester som nevnt i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6, bokstav a-c og § 3-6 nr. 2.

 

Rett til tannhelsehjelp for pasienter i LAR

Pasienter som er under legemiddelassistert rehabilitering (LAR) har rett til nødvendig tannhelsehjelp fra den offentlige tannhelsetjenesten. Nødvendig tannhelsehjelp skal gis gratis når den rusavhengige har vært, eller er ment å skulle være i LAR i tre måneder sammenhengende.

Se rundskriv I-4/2008 Vederlagsfrie tannhelsetjenester for personer under legemiddelassistert rehabilitering LAR) fra 2008 – økning av rammebevilgningen til fylkeskommunen for 2008 (regjeringen.no).

 

Rett til tannhelsehjelp for rusavhengige som mottar tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven

Rusavhengige som mottar nærmere bestemte tjenester fra kommunen etter helse- og omsorgstjenesteloven har rett til nødvendig tannhelsehjelp fra den offentlige tannhelsetjenesten. Dette gjelder følgende tjenester:

  • Helsetjenester i hjemmet
  • Personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt
  • Plass i institusjon, herunder sykehjem
  • Pårørendestøtte, i form av avlastningstiltak

 

 

Veileder for saksbehandling inneholder mer informasjon om hva som typisk ligger i de ulike tjenestene.

Når det gjelder pårørendestøtte, vil det være den rusavhengiges pårørende som mottar tjenester, for eksempel i form av avlastning, på grunn av deres tyngende omsorgsoppgaver overfor den rusavhengige. Det er likevel den rusavhengige som har rett til nødvendig tannhelsehjelp i den offentlige tannhelsetjenesten i slike tilfeller. De pårørende har ikke rett til tannhelsehjelp i den offentlige tannhelsetjenesten.

 

 

For at tannhelsehjelpen skal være gratis, må tilleggsvilkårene som følger av forskrift om vederlag for tannhelsetjenester i den offentlige tannhelsetjenesten (lovdata.no)for pasienter i gruppe C også være oppfylt. Det betyr at rusavhengige som mottar tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven må motta tjenester minst én gang i uken, og tjenestene må ha vart, eller være ment å vare, i tre måneder eller mer for å ha rett til gratis tannbehandling fra den offentlige tannhelsetjenesten. Det står i tildelingsvedtaket fra kommunen hvor ofte og hvor lenge tjenestene tildeles for.

Se Rundskriv I-2/2006 om utvidet fylkeskommunalt tannhelsetilbud (regjeringen.no)

 

Særlig om nødvendig og forsvarlig tannhelsehjelp

Behandlingen som den offentlige tannhelsetjenesten gir, skal sikre at pasientene oppnår akseptabel oral helse. Dette innebærer at brukeren ikke har smerter, ubehag eller alvorlige lidelser i munnhulen, at brukeren har tilfredsstillende tyggefunksjon, og at brukeren kan kommunisere og ha sosial omgang uten problemer som skyldes tennene. Tannhelsepersonalet må alltid vurdere i det enkelte tilfellet hva som er nødvendig og forsvarlig tannbehandling for den enkelte pasient, og tilpasse behandlingen deretter.

Se mer om nødvendig tannbehandling i veilederen God klinisk praksis i tannhelsetjenesten.

 

Se helsedirektoratet.no

Del

Facebook
Twitter
Email

Hovedmedlem

Medlemskapet er gratis for LAR – pasienter

Støttemedlem

Ønsker du å være en bidragsyter?

Sponsor

Sponsor fra
næringslivet? 

Les også våre

Relaterte artikler