Prolarnett logo

Kronikk – Egenandeler i LAR må bort

Egenandeler i LAR må bort – vi må få lik praksis i hele landet

Bak kronikken står:

  • Ronny Bjørnestad – leder pasientorganisasjonen proLAR Nett
  • Kine Haugen – seksjonsleder Oslo Universitetssykehus
  • Randi Mobæk – avdelingssjef Stavanger Universitetssykehus
  • Jan Gunnar Skoftedalen – leder Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon.

Publisert: 30.03.2023

Positiv særbehandling:

Pasienter i LAR er fysisk og psykisk dårligere enn andre pasienter innenfor rusbehandling som mottar poliklinisk hjelp. Et flertall i pasientgruppen strever med en kvartett av lidelser; psykiske helseproblemer, somatiske helseproblemer, avhengighet og kognitive svekkelser. Mange av disse pasientene lever 15-20 år kortere enn øvrig del av befolkningen og de er underforbrukere av helsetjenester.

Det er sterke faglig råd som anbefaler fritak for egenandeler for sårbare pasientgrupper. Legeforeningen (2023) og Norheimutvalget (2014) anbefaler begge fritak. Inntektene fra egenandelene er lavere enn den samfunnsøkonomiske gevinsten ved å ha LAR pasienter i behandling.

Lavinntektsgruppe:

Pasienter i LAR er ikke en homogen gruppe, men det er noen likheter som taler for fritak fra egenandeler. De fleste lever av en lav offentlig trygdeytelse. Det er kun 11% som er i inntektsgivende arbeid i følge statusrapporten fra Senter for rus og avhengighetsforskning.

Pasienter dropper ut:

Et av suksesskriteriene i LAR er å beholde pasientene i behandlingen. Det bidrar til å redusere dødeligheten. Det er anslått at LAR behandling redder 100 liv i året. Det er beregninger gjort av forskere ved Frisch-senteret, Folkehelseinstituttet og SERAF.

Vi mener at en terapeutisk behandling (samtale med helsepersonell) er nyttig og bidrar til bedre effekt av behandling. Ved å kreve egenandel på 375 kroner pr samtale vil flere velge bort dette av økonomiske årsaker. Pasientorganisasjonen proLAR Nett melder om flere telefoner hver uke fra bekymrede pasienter.

Mange i LAR lever på en marginal inntekt. Verken pasienten eller samfunnet tjent med at pasienten velger bort den terapeutiske intervensjonen. En kritikk av LAR behandlingen har vært at det er for sterkt fokus på L’en (legemiddelet) og for lite på R’en (rehabiliteringen).

Egenandel for andre tjenester:

Pasienter i LAR betaler egenandel for andre helsetjenester. De betaler hos fastlegen og de betaler for somatiske tjenester. Det finnes gode grunner for at de burde slippe egenandeler også på disse tjenestene. De lever 15-20 år kortere enn gjennomsnittet og de dør av somatiske sykdommer fordi sykdommene oppdages for sent.

Det skal nevnes at pasienter i LAR ikke betaler for LAR medisinen.

Vi har tro på at politisk ledelse finner en løsning til beste for pasientene, men det er nødvendig med en snarlig avklaring. Vi har ingen å miste!

Hentet fra: https://www.rusfeltet.no/arkiv/kronikk-egenandeler-i-lar-ma-bort-vi-ma-fa-lik-praksis-i-hele-landet

Del

Facebook
Twitter
Email

Hovedmedlem

Medlemskapet er gratis for LAR – pasienter

Støttemedlem

Ønsker du å være en bidragsyter?

Sponsor

Sponsor fra
næringslivet? 

Les også våre

Relaterte artikler