Prolarnett logo

Innstilling fra valgkomiteen

Valgkomiteen som har bestått av Vivian Helmersen og Anne Jean Grefsgard vil med dette legge frem sin innstilling til årsmøtet 21 mars 2024. Vi har valgt å fremme 4 kandidater (Fagpersoner) selv om det kun er 2 styreplasser tilgjengelig. Kandidatene er satt opp i tilfeldig rekkefølge.
Medlemmer kan stemme elektronisk via mail frem til 20 mars. Mail sendes til fungerende styreleder, Herman A Steffensen. Mail: hermanaugust0939@gmail.com
Kun 2 kandidater skal stemmes på:
Skriv: Jeg (fult navn) stemmer på kandidat x og x som nye fagpersoner/styrekandidater til verv i proLAR Nett.
Kun hovedmedlemmer som kan stemme.

1. OLAV DALGÅRD
“Jeg stiller med dette som kandidat til styret i proLAR nett.

Jeg er 63 år, overlege ved infeksjonsmedisinsk avdeling ved Ahus og professor II ved Universitetet i Oslo. Både klinisk og forskningsmessig har min faglige hovedinteresse gjennom 25 år vært hepatitt C hos sprøytebruker. Norge er i ferd med å nå eliminasjon av hepatitt C og min forskning har nå flyttet nå fokus mot hudinfeksjoner og nyresvikt blant sprøytebrukere. Gjennom mer enn ti år har jeg samarbeidet med proLAR nett, ikke minst omkring hepatittbussen. Sammen med Ronny Bjørnestad i proLAR nett er jeg blitt tildelt pris for godt faglig rusarbeid i 2020.”

Olav Dalgard
Overlege, professor, dr.med.
Infeksjonsmedisinsk avdeling
Akershus Universitetssykehus
1478 Lørenskog

2. EVA KARIN LØVÅS
Jeg er spesialist i klinisk psykologi, med fordypning i rus og avhengighetspsykologi. Var ferdig utdannet i 1993. Jeg har også gjennomført IAPs spesialistprogram i organisasjonspsykologi. Mitt hoved virke har vært innen tverrfaglig rusbehandling – TSB, foruten noen år innen PPT og som feltarbeider på gaten i Bergen kommune.
Januar 2019 opprettet jeg og 9 andre tidligere ledere ved Bergensklinikken Akt kompetansetjeneste rus og psykisk helse, der jeg er daglig leder og jobber som privatpraktiserende. Dette innebærer at jeg er fri til å mene og uttrykke det jeg ønsker. Jeg har generelt hatt et stort engasjement for personer med ulike utfordringer tilknyttet bruk av rusmidler og har ønsket å bidra til av stigmatisering. Jeg har alltid vært opptatt av vedkommende selv skal ha et eierforhold til den behandlingen hen måtte ønske og trenge og er sterk motstander av «konsekvenspedagogikk».

Andre verv:
· Jeg har ledet Norsk psykologforening sitt fagutvalg for spesialiteten i klinisk psykologi for rus og avhengighet siden 2005 og jeg koordinerer, leder og underviser på samme spesialistprogram og sikrer blant annet at kandidatene får kunnskap om LAR.
-Innbefattende i dette arbeidet ligger vurdering og godkjenning av psykologenes spesialistoppgaver.
· Jeg var faglig leder av helsedirektoratets utarbeidelse av Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet (LAR ble ikke tatt inn her pga egen retningslinje)
· Jeg var del av arbeidsgruppen for utarbeidelse av pakkeforløp (veldig uenig i navnevalg og måten pakkeforløp har blitt praktisert flere steder. Intensjonen var å sikre pasientens rettigheter og effektuere anbefalinger fra retningslinjer)
· Jeg satt i styre og var sentral i utarbeidelse av lokal retningslinje – SFU – Sømløst forløp unge sammen med Bergen kommune, Helse Bergen og Crux.
· Jeg satt 6 år i fagrådet til tidligere Floenkollektivet
· Styremedlem av Stiftelse A-klinikk
· Vært veileder for studenter ved UIB
Håper dette legger et grunnlag slik at dere kan vurdere hvorvidt jeg er den kandidaten dere ser etter.

Med vennlig hilsen
Eva Karin Løvaas
Psykologspesialist

3. INVILD TRANA
Jeg ønsker å stille som kandidat til styret i ProLAR nett når det velges nytt styre 21. mars 2024.
For tiden jobber jeg som undervisningsansvarlig sykepleier i klinikker for psykisk helsevern og rusavhengighet i Helse Stavanger i fulltidsstilling. Driver med fagutvikling og undervisning i alt fra selvmordsfare, rus og rusens funksjon, til psykoselidelser og journalskriving, samt veiledning av de som jobber som miljøterapeuter i døgnavdelinger. Utenom dette jobber jeg tredje hver helg på Legevakten, samt tre kvelder ukentlig med familiebehandling for personer med psykoselidelser og/eller rusavhengighet, og deres pårørende. Jeg møter igjen pasientene i LAR flere av disse stedene også. Før jeg begynte i denne stillingen jobbet jeg fra ca. 2015-2021 i poliklinikkene i LAR i Stavanger, først i LAR 78, deretter mange år i LAR Øst som individualbehandler. Dette er en pasientgruppe jeg har stort engasjement for, både ift. det jeg ser/så i klinisk praksis ift. valg av medisiner, behov for tilleggsmedisiner, bivirkninger som ikke blir trodd på, tilpasset smertelindring og riktig behandling, samt stigmaet denne pasientgruppen opplever. Stigmaet ser jeg også når de f.eks møter på Legevakten og i kommunen hos fastleger og NAV, som viser mangel på kunnskap om deres behov, og hva opiatavhengighet og LAR er.

Jeg har også erfaring fra helse- og velferdskontor i kommunen som fagkonsulent innen psykisk helse og rusavhengighet. Av utdanning har jeg bl.a kommunikasjonsbakgrunn, sykepleier og master i rus- og psykisk helse.

Vennlig hilsen
Ingvil Trana

4. GABRIELLE WELLE STRAND
Gabrielle Welle-Strand, 67 år.
Jeg har bestemt meg for å stille til valg – tusen takk for muligheten!
Jeg er utdannet lege fra 1982 og har fra 1987 arbeidet på heltid i rusfeltet. Jeg har arbeidet på Uteseksjonen i Oslo fra 1987-1990, på avrusnings- og utredningsenhet (Akuttinstitusjonen) fra 1987-1998, som lege i LAR fra 1991-2006, i Helsedirektoratet fra 2006 til 2018 og med forskning på Senter for rus- og avhengighetsforskning fra 2004 til i dag. Overlappende perioder betyr delte stillinger. I Helsedirektoratet arbeidet jeg blant annet med retningslinjen for LAR og graviditet/familier og retningslinjen for LAR. I min forskning har mitt hovedfokus vært LAR og graviditet (PhD fra 2015), samt oppfølging av kvinnene 10-12 etter at de fikk barn. I 2021 bisto jeg proLAR Nett i arbeidet med brukerundersøkelsen. Jeg er i ferd med å gå av med pensjon, men stiller gjerne til valg som fagperson i proLAR Nett sitt styre, da brukermedvirkning er helt nødvendig for å få til bedre tjenester til personer med rusproblemer.

Mvh
Gabrielle Welle Strand

Øvrige kandidater som er til valg:

5. EIVIND DAHL 46 år, LAR erfaring.
Eivin Dahl har sittet i styret tidligere. Stiller til gjenvalg for 2 år.

Er 46 år gammel mann fra Stavanger, samboer og stefar til jente på 15 år.
Vært i LAR i ca 11 år. Arbeidet i LAR Stavanger siden 2016, og er nå fast ansatt på Lavterskel LAR v LAR ØST som erfaringskonsulent.
Har jobbet med hepatitt bussen for ProLAR Nett/helse direktoratet tidligere.
Arbeider litt i Stavanger kommune ved siden av LAR. Samboer er også i LAR.
Sitter i arbeidsgruppen til ARA for organisasjonen, tidligere vært i diverse arbeidsgrupper og utvalg.

Foreslått innstilt av valgkomiteen
På vegne av valgkomiteen:
Vivian Helmersen

Del

Facebook
Twitter
Email

Hovedmedlem

Medlemskapet er gratis for LAR – pasienter

Støttemedlem

Ønsker du å være en bidragsyter?

Sponsor

Sponsor fra
næringslivet? 

Les også våre

Relaterte artikler