Prolarnett logo

Organisasjonens vedtekter

§1 Formål
proLAR Nett sitt formål skal være å jobbe for at pasienter i LAR får økt kunnskap om og innflytelse på LAR-tilbudet, og blir gitt de beste forutsetninger for å oppnå en vellykket rehabilitering og en god livskvalitet.

§2 Forbundets navn
Forbundets navn skal være «proLAR Nett – NASJONALT FORBUND FOR FOLK I LAR»

§3 Prinsipper for organiseringen
proLAR Nett er et selvstendig og selveiet forbund som er partipolitisk og religiøst uavhengig. proLAR Nett består av en administrasjon og et demokratisk valgt styre.

§4 Medlemmer
Medlemskap i proLAR Nett er gratis for alle ordinære medlemmer. Som ordinære medlemmer regnes kun, LAR-brukere. Støttemedlemmer kan være enkeltpersoner, offentlige instanser eller næringsvirksomheter. Kontingent for støttemedlemskap skal være minimum kr. 200. Forbundet skal ha et register over medlemmer.

§5 Årsmøtet
Årsmøtet er forbundets høyeste organ der alle registrerte medlemmer har adgang og ordinære medlemmer har stemmerett. Et stemmeberettiget medlem kan gi skriftlig fullmakt til et annet medlem. Ordinært Årsmøte skal avholdes èn gang pr. år og senest innen utgangen av april. Innkalling skal skje skriftlig og med 4 ukers varsel. Bekjentgjøring på proLAR Netts hjemmeside anses for skriftlig innkalling. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende innen 1 uke før Årsmøtet.
Årsmøtet skal behandle: 1. Valg av styre 2. Godkjenning av årsberetning og årsregnskap 3. Godkjenning av handlingsplan og budsjett 4. Innkomne saker 5. Vedtektsendringer 6. Oppløsning av foreningen. Endringer av forbundets vedtekter kan skje ved 2/3 flertall av de fremmøtte samt fullmakt-stemmer. Det skal skrives protokoll fra Årsmøtet. Ekstraordinært Årsmøte kan innkalles av styret eller etter krav til styret fra minst 20 % av registrerte medlemmer. Styret skal da innkalle til møte innen 4 uker.

§6 Styret
Forbundet skal ha et styre på 4 til 7 medlemmer etter Årsmøtets beslutning. Tjenestetid er 4 år og gjenvalg kan finne sted. Styret velger selv sin leder og nestleder. Styret har det øverste
ansvar for driften av forbundet, daglig leder skal utarbeide årlige handlingsplaner og budsjetter. Styret skal innkalle til og forberede Årsmøtet. Daglig leder skal ansette nødvendig administrativt personale og organisere og utvikle forbundet slik at det settes i stand til å gjennomføre formålet, jfr. § 1.
Styremøter skal avholdes minimum 4 ganger pr. år. Innkallelse til ordinært styremøte med saksliste skal sendes ut minst 1 uke før styremøtet. Organisasjonens regnskapsfører innkalles til 2 styremøter pr. år.
Det skal skrives protokoll som godkjennes på påfølgende styremøte. Daglig leder har møterett i styremøter, men ikke stemmerett. Daglig leder eller annen ansatt er sekretær for styret. På hvert styremøte velges en sekretær som skriver møtereferat. Dersom antall styremedlemmer er et partall har styreleder dobbeltstemme

§7 Økonomi
Enhver som har tilgang til proLAR Nett’s midler via bankkort eller fullmakter, er ansvarlig for de midler vedkommende disponerer. All bruk av organisasjonens midler skal dokumenteres med spesifisert kvittering/faktura. Det er ikke anledning til å benytte organisasjonens midler til private formål. Eventuelt forskudd på lønn, skal alltid avtales med respektiv leder på forhånd.
proLAR Nett skal ha ekstern revisor og regnskapsfører. Forbundets regnskapsår følger kalenderåret. Regnskapet skal senest 15. mai være godkjent av revisor. Revisorrapport skal hvert år forelegges styret.

§8 Disposisjon
Daglig leder alene eller to av styrets medlemmer i fellesskap signerer og disponerer for forbundet. Disse har også fullmakt til å gi administrativt personell disposisjonsrett til forbundets konti. Ved disposisjoner som overstiger kr.50.000 skal to personer godkjenne dette i bank. Daglig leder og organisasjonssekretær co-signerer for hverandre. Begrensningene må til enhver tid være oppdatert hos proLAR Nett’s bankforbindelse, dette er daglig leders ansvar.

§9 Bruk av rusmidler
Styremedlemmer og ansatte i proLAR Nett skal utad og i alle sammenhenger være representative for LAR-brukere. Alle som representerer proLAR Nett skal opptre edruelig. Ved mistanke om rus skal vedkommende ha anledning til å forklare seg. Ved åpenhet om rusproblemer hos ansatt skal kriseplan følges. Etter gitte retningslinjer i kriseplan vil styremedlem kunne få permisjon fra sitt verv etter vurdering i styret.

§10 Personalpolitikk
Ved ansettelser skal kjønnsbalanse tilstrebes, organisasjonens ansatte skal i størst mulig grad representere et tverrsnitt av befolkningen. Ufrivillige deltidsstillinger skal tilbys økning av stillingsbrøk, framfor nyansettelser – forutsatt at den deltidsansatte innehar kompetanse og skikkethet for stillingen.

§11 Konflikthåndtering
Ved eventuelle misligheter eller konflikter blant styremedlemmer og/ eller ansatte i proLAR Nett, skal styreleder innkalle de involverte parter til møte. Administrasjonen er alltid å regne som involvert part. Ved misligheter skal vedkommende gis en – 1 – mulighet til å umiddelbart gjøre opp for seg.

§12 Utestengning
Medlemmer som aktivt motarbeider proLAR Nett sitt formål og virke som vedtatt av Årsmøtet kan utestenges midlertidig eller varig. Dette krever 2/3 av styrets stemmer og skal meddeles skriftlig.

§13 Oppløsning
Hvis styret med 2/3 flertall finner at det ikke er grunnlag for å fortsette virksomheten skal det forelegge spørsmål om oppløsning av forbundet for Årsmøte, som med 2/3 av de fremmøtte kan beslutte oppløsning.