Prolarnett logo

Huset

Bergen

Oslo

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom brukerorganisasjonene proLAR Nett, A-larm og Foreningen for human narkotikapolitikk.

HUSET tilbyr en åpen og inkluderende møteplass der brukerstyring er en fremtredende tilnærming i alle aktiviteter og tilbud. Dette er en videreføring av lavterskelapparatet da det er brukere som utvikler tilbudet og gir hverandre tillitsverv og ansvarsoppgaver. Her er alle som deltar viktige aktører for utformingen av tilbudet, innholdet i aktivitetene og i det sosiale fellesskapet. Huset fungerer i dag både som et supplement og som en brobygger til det øvrige tiltaksapparatet. 

Målet er å inkluderes i pågående prosesser og samarbeid slik at vi kan være med og påvirke videreutviklingen av tiltaksapparatet på lik linje med de som representerer andre tiltak på rusfeltet. Det er ingen krav om rusfrihet kun normale forventninger til hvordan vi er med hverandre. Dette handler om medborgerskap og empowerment og at alle skal bli behandlet som likeverdige deltakere i samfunnet.

Det viktigste HUSET bidrar med er å gjøre veien til aktiv samfunnsdeltakelse kortere. Brukerstemmen står sentralt i vår filosofi. Tanken bak HUSET er bruker-til-bruker-tilnærming som gir rusmiddelavhengige og tidligere rusmiddelavhengige en arena hvor de kan oppleve tilhørighet, samhold, verdi, håp, muligheter og ansvar.  

 

Ny nettside til HUSET Oslo kommer snart.

Se ny nettside til HUSET Bergen her